امروز: ۱۴۰۳ يکشنبه ۲۶ فروردين
 

ارزش غذایی علوفه هیدروپونیک

 ارزش غذایی علوفه هیدروپونیک

ارزش غذايي علوفه هيدروپونيك

تركيب شيميايي:

همان طوري كه قبلا ذكر شد، طي فرآيند سبز شدن دانه، تركيب محتواي آن نيز تغييرمي كند. كربوهيدرات هاي غير فيبري، به ويژه نشاسته، كاهش مي يابد. غلظت خاكستر و پروتئين از روز چهارم كشت، هم زمان با گسترش ريشه افزايش مي يابد. اين افزايش به دليل اجازه ورود مواد معدني و تسهيل در جذب نيترات از سوخت و ساز تركيبات نيتروژني مي باشد (1992 ,Haire'O and Hunter ,Morgan).

طي آزمايش انجام شده در دانشگاه نيوانگلند استراليا (2010a ,Nolan and Goodwin ,Dung) ميزان پروتئين خام از 9/13 درصد دردانه جو به 9/15 درصد (در ماده خشك) در علف جو سبز توليدي در سيستم هيدرو پونيك افزايش يافت.

بر اساس گزارش فضائلي و همكاران، (2012) تبديل دانه جو به علف سبز درسيستم هيدروپونيك، طي يك دوره 8روزه، ميزان پروتئين خام دانه را از 37/ 11 به 67/14 درصد (بر حسب ماده خشك) در علف سبزافزايش داد اما كيفيت پروتئين در علف تازه كاهش نشان داد به نحوي كه ميزان پروتئين حقيقي از 39/9 درصد در دانه به 24/8درصد در علف هيدروپونيك كاهش يافت. اين پديده نشان داد كه از 67/14 درصد پروتيئن در علف سبز 23/6درصد را پروتئين غير حقيقي (مواد نيتروژن دارغير پروتئيني) شامل مي شود. علاوه بر اين ميزان انرژي قابل متابوليسم در علف هيدروپونيك پايين تر از دانه جو (71/2 در مقابل 04/3 مگاكالري در كيلو گرم ماده خشك)بود. در اين خصوص مطالبي نيز در جدول 3 ارائه شده است.

قابليت هضم :

در خصوص هضم پذيري علوفه هيدروپونيك اطلاعات محدودي منتشر شده است (جدول 3). در بعضي از سايت هاي اينترنتي نيزمطالبي در اين خصوص ذكر شده است كه بعضا مبناي علمي ندارد و حاوي اطلاعات گمراه كننده مي باشند. به عنوان مثال در يك نوشته (2005 ,Mooney) چنين آمده است كه هضم پذيري دانه ها در بهترين حالت 30 درصد و در حالتي كه به علوفه هيدروپونيك تبديل شوند 90 تا 95 درصد است كه قطعا چنين ادعايي نمي تواند درست باشد. پژوهشگران (1992 ,Haire'O and Hunter ,Morgan) ميزان هضم پذيري دانه جو را قبل و بعد از تبديل شدن به علف سبز (در سيستم هيدروپونيك) در نشخواركنندگان مقايسه نموده و گزارش دادند كه هضم پذيري دانه جو 9/83 درصد و علف سبز جو 6/82 درصد مي باشد. اين در حالي است كه بر اساس ديگر گزارش ها (1985b ,Leeson and Peer ; 1986 ,OKiely and Flynn) ميزان هضم پذيري علف هيدروپونيك نسبت به دانه اوليه كاهش قابل توجهي (6/8 درصد) را نشان داده است. بر اساس گزارش Cuddeford (1989) هضم پذيري علف هيدروپونيك با روش آزمايشگاهي 73 درصد بوده است. هم چنين گزارش شده است كه مصرف علف ذرت توليدي با روش هيدروپونيك در جيره غذايي دام ها، اثري بر قابليت هضم خوراك نداشت

(1962 ,Reddy and Thomas). طي آزمايش انجام شده در دانشگاه نيوانگلند استراليا ( and ,Goodwin ,Dunga ,Nolan) مصرف علف جو توليدي به روش هيدروپونيك درجيره غذايي گوسفند، اثري بر هضم پذيري، سنتز پروتئين ميكروبي، توازن نيتروژن و ميزان pH شكمبه نداشت بلكه غلظت نيتروژن آمونياكي را در شكمبه افزايش داد كه اين پديده مي تواند نشان دهنده پايين بودن ارزش زيستي پروتئين علف هيدرو پونيك باشد.

در پژوهش ديگري (1969 ,Perry and Hillier) علف يولاف توليد شده با روش هيدروپونيك (طي 6 روز دوره كشت) به مقادير مختلف (5/4 تا 9 كيلو گرم در روز) در جيره تليسه هاي هرفورد (با وزن 300 كيلو گرم به بالا) با دو سطح كنسانتره ( 40 و 80 درصد) مصرف شد. قابليت هضم ماده خشك در جيره 40 درصد كنسانتره حدود 66 تا 70 درصد و در جيره 80 درصد كنسانتره حدود 6/73 تا 8/75 درصد بود. هم چنين قابليت هضم انرژي در جيره كم كنسانتره 5/66 تا 5/69 و در جيره پر كنسانتره 2/73 تا 3/75 درصد بود. به هر صورت مصرف علف هيدروپونيك در جيره غذايي اثري بر قابليت هضم خوراك نداشته است. يافته هاي مشابهي در خصوص هضم پذيري علف جو كشت شده در سيستم هيدروپونيك برروي دام گزارش شده است ( ,Lesnitskaya and Fitsev ,Grigorev). در آزمايشي كه (2010a ,Nolan and Goodwin ,Dung) ارزش غذايي علوفه جو توليدي با روش هيدروپونيك نسبت به دانه جو در تغذيه گوسفند مورد مقايسه قرار گرفت مشخص شد كه قابليت انرژي زايي علف سبز جو پايين تر از دانه جو مي باشد.

درآزمايش ديگري ( 0b 201 ,Nolan and Goodwin ,Dung) تجزيه پذيري شكمبه اي دانه جو وعلف سبز جوتوليد شده درسيستم هيدروپونيك درگوسفند مورد مقايسه قرار گرفت. نتايج نشان داد كه بخش محلول (قابل تجزيه در زمان صفر) در دانه جو 10 درصد بود اما در جو سبز شده به 50 درصد افزايش يافت اما از ساعت 6 به بعد (از زمان شكمبه گذاري نمونه ها) روند تجزيه پذيري هر دو ماده خوراكي مشابه بود. بالا بودن نسبت تجزيه پذيري در زمان صفر مي تواند نشان دهنده كاهش قابليت استفاده از مواد مغذي علف هيدرو پونيك (دراثر محلول شدن مواد مغذي و عبور سريع مواد از دستگاه گوارش) باشد. پژوهشگران مزبور گزارش دادند كه تبديل دانه جو به علف هيدروپونيك از نظر تغذيه دام مزيتي نداشته بلكه سبب اتلاف مواد مغذي و انرژي دانه جو مي گردد. در جدول 3 اطلاعاتي در مورد گوارش پذيري علوفه هيدروپونيك ارائه شده است.

تاريخ: ۱۳۹۵/۱۰/۹
 


آب و هوااوقات شرعی

طراحی و اجرا توسط وب باکس پورتال