امروز: ۱۴۰۳ يکشنبه ۲۶ فروردين
 

ماهنامه شهریور 95 - شماره 57

 ماهنامه شهریور 95 - شماره 57


رکوربرداري از تلیسه ها :
در مورد تلیسه ها معمولاً رکورد برداري هاي شدیدي انجام نمی شود؛ ولی بهتر است با تشویق دامداران این کار رواج بیشتري یابد. از رکوردهاي دیگري که باید نسبت به ثبت آن ها اقدام نمود، زمان تلقیح، شماره گاو نر و یا شماره اسپرمی که استفاده شده، و نتایج تشخیص آبستنی است. از دیگر رکوردهایی که می تواند ما را در ادامه موفقیت آمیز کارمان راهنمایی کند ثبت امتیاز وضعیت بدنی، میانگین افزایش وزن روزانه اورام پسـتانی و دیگر مشکلات سلامتی است.
اهمیت رکوردبرداي رشد در تلیسه ها:
پرورش تلیسه براي رسیدن به اندازه مناسب در هنگام زایمان (22-24 مـاهگی )مـی توانـد؛ باعـث رسـیدن بـه تولیدي سودمند در آینده گردد. براي دست یابی به چنین هدفی باید مواد مغذي مورد نیـاز حیـوان را بـراي او تأمین نمود و نیز برنامه مدیریت مناسبی را نیز به اجـرا در آورد . در خیلـی از مـ زارع پـرورش گاوهـاي شـیري، مدیریت مربوط پرورش تلیسه ها را مدیریتی از نوع روز به روز نمی دانند. به یاد داشـته باشـید کـه کوتـاهی در رساندن مواد مغذي به تلیسه ها، مدیریت خوراك دهی و پیشگیري از ابتلا به بیماري هاي مختلـف مـی توانـد؛ اثرات فراوانی را بر روي رشد حیوان داشته باشد. مدیریت نامناسب باعث به تاخیر افتادن زایمـان بـه بعـد از 24ماهگی شده و تولید حیوان به طور قابل ملاحظه اي کمتر از پتانسیل آن در طـی دوره عمـر اقتصـادي حیـوان خواهد بود. کوچک تر بودن تلیسه در هنگام زایمان نه تنها باعـث کـاهش تولیـد شـیر گـردد؛ بلکـه مـی توانـد مشکلات عدیده اي را در هنگام زایمان و پس از آن به وجود آورد. از طرف دیگر رشد سـریع حیـوان باعـث پـر چرب شدن بدن و نیز پستان حیوان شده و از تولید و عمر اقتصادي آن می کاهد. تغذیه بیش از حد کنسانتره یا علوفه با کیفیت بالا هم چون سیلوي ذرت می تواند باعث ایجاد این وضعیت گردد. موفقیت در امر پرورش تلیسه ها مربوط به توانایی براي ارزیابی هاي مربوط به وزن و قد (رشد تلیسه ها) گوساله هـاي مـاده و تلیسـه هـا در سنین مختلف و مقایسه این اطلاعات با استانداردهاي مربـوط بـه نـژاد مـورد نظـر اسـت . اگـر چـه بسـیاري از دامپروران، مشاوران تغذیه اي و دامپزشکان وضعیت هاي بدنی بیشتر و یا کمتر از حد نرمال را تشخیص میدهند ولی به صورت دیداري مشکل است که فهمید آیا گوساله اي که دارید داراي وزن مناسبی اسـت یـا نـه . انـدازه گیري ها و ثبت اوزان گرفته شـده از تلیسـه هـا ایـن امکـان را بـه مـا میدهنـد کـه بتـوانیم مقایسـه اي را بـا استانداردهاي موجود داشته باشیم و نسبت به رفع مشکلات احتمالی اقدام نماییم.

گروه تحقیق  و توسعه کارخانه خوراک دام خراسان

تاريخ: ۱۳۹۵/۷/۱۷
 


آب و هوااوقات شرعی

طراحی و اجرا توسط وب باکس پورتال