امروز: ۱۴۰۳ يکشنبه ۲۶ فروردين
 

ماهنامه بهمن 94 - شماره 50

 ماهنامه بهمن 94 - شماره 50

       تاثیرسطح پروتئین جیره بر عملکرد دام 1 :

مقدمه :  

       پروتئين ها ازمهمترين مواد مغذي موثر برعملكرد دام هستند كه از واحد هايي به  نام اسيد هاي آمينه سنتز مي گردند. نياز پروتئيني گاوهاي شيرده شامل سه بخش احتياجات نگهداري، ازت متابوليكي مدفوع واحتياجات توليدي است. احتياجات توليدي خود شامل پروتئين مورد نياز جهت رشد، آبستني وتوليد شير است. پروتئين مورد نياز حيوان از طريق جذب اسيدهاي آمينه از پروتئين ورودي به روده باريك تامين مي گردد. پروتئين ورودي به روده باريك خود شامل پروتئين تجزيه نشده جيره وپروتئين ميكروبي است كه دراثرتخميردر شكمبه توليد مي گردد.

 مهمترين عامل موثربربازدهي مصرف پروتئين توسط حيوان، توازن اسيد هاي آمينه خوراك است. به طوري كه كمبود حتي يك اسيد آمينه ضروري ازعملكرد سايراسيد هاي آمينه ضروري كه مقدارآنها كافي مي باشد، جلوگيري مي كند. اسيد هاي آمينه علاوه برشركت درعمل پروتئين سازي به عنوان منبع انرژي بخصوص جهت توليد گلوكز مورد استفاده قرارمي گيرند. همچنين تعدادي از اسيد هاي آمينه درسنتز تركيبات مهم زيستي  ازجمله آدرنالين وتيروكسين شركت دارند. ازوظايف ديگر اسيد هاي آمينه(پروتئين ها) در بدن نقش ساختماني آنها است. بنابراين تامين پروتئين وبه طوراختصاصي تراسيد هاي آمينه مورد نيازحيوان درسطحي مطلوب ودرنظرگرفتن نسبت مناسب بين آنها از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد.

 تاثير سطح پرتئين جيره برعملكرد دام

الف - توليد شير

      بيشترگزارشات حاكي ازاين است كه با افزايش پروتئين خام جيره، توليد شيرافزايش مي يابد. درهمين ارتباط بيان شده است كه تغذيه جيره هاي با سطح پروتئين بالا يا استفاده ازمكمل هاي[1]DUP (پروتئين عبوري قابل هضم ) درقبل از شيرواري(دوره خشكي) توليد شيررا دراوايل دوره شيردهي افزايش مي دهد. ميزان پروتئين خام كنسانتره نيز راندمان توليد شيررا تحت تاثير قرارمي دهد.

ب ـ تركيب شير

       سطح پروتئين جيره علاوه برتاثيربرميزان توليد شير، تركيب شيررا نيزتحت تاثير قرارمي دهد.درهمين ارتباط بيان شده است، كه سطح پروتئين شير واجزاء آن با تغيير سطح پروتئين جيره تحت تاثير قرارگرفته، به طوري كه با افزايش پروتئين خام جيره مقدار[2]NPN شيرافزايش مي يابد، امامقدارپروتئين حقيقي شيرتغيير نمي كند. بيان شده است كه افزايشNPN شيرمربوط به افزايش[3]MUN(نيتروژن اوره شير) است وسايراجزاء تغييرچنداني نمي كند، لذا تغييرات MUN شيرمنعكس كننده تغييراتNPN شيراست. معمولا بين 13تا15درصد پروتئين مواد خوراكي مصرف شده، صرف توليد پروتئين شيرمي گردد. تركيب اسيد هاي آمينه پروتئين شيرحتي هنگامي كه جيره هاي گوناگون خورانده مي شود، ثابت است.

ادامه دارد ... 
دکتر ملک حسین دلاور   
تاريخ: ۱۳۹۵/۵/۶
 


آب و هوااوقات شرعی

طراحی و اجرا توسط وب باکس پورتال